Gelijkheidsbeginsel versus Ancieniteit in het licht van EU-wetgeving

De markten zijn al eeuwenlang een belangrijk onderdeel van de samenleving, waar mensen samenkomen om goederen en diensten uit te wisselen. In de afgelopen jaren zijn er echter veranderingen opgetreden die de traditionele manier waarop markten worden georganiseerd en beheerd, uitdagen. Een van deze veranderingen is de invoering van het gelijkheidsbeginsel in de EU-wetgeving, wat gevolgen heeft voor de manier waarop marktplaatsen worden toegewezen en beheerd.

Het gelijkheidsbeginsel is een fundamenteel beginsel van de Europese Unie, dat is vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (artikel 20) en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (artikel 18) [1][2]. Dit beginsel houdt in dat iedereen gelijk moet worden behandeld en dat discriminatie op grond van bijvoorbeeld geslacht, ras, religie, leeftijd of seksuele geaardheid verboden is.

Een van de uitdagingen voor markten is de kwestie van ancieniteit, het idee dat oudere, gevestigde marktdeelnemers voorrang hebben bij het toewijzen van standplaatsen en andere voordelen. Dit kan in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel, omdat het nieuwkomers en andere marktdeelnemers benadeelt die geen aanspraak kunnen maken op dergelijke voordelen.

De Europese Commissie heeft in het verleden actie ondernomen om ervoor te zorgen dat het gelijkheidsbeginsel wordt nageleefd in de lidstaten. In 2014 heeft de Commissie bijvoorbeeld een inbreukprocedure tegen Nederland geopend, omdat de nationale wetgeving inzake marktplaatsen in strijd was met het EU-recht [3]. Hoewel de kwestie uiteindelijk werd opgelost, heeft dit incident de noodzaak aangetoond om marktregelgeving en -beheer in overeenstemming te brengen met EU-wetgeving.

De markt van de toekomst zal dus rekening moeten houden met het gelijkheidsbeginsel bij het toewijzen van standplaatsen en het beheren van markten. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld transparante en eerlijke toewijzingsprocedures te implementeren, die zowel rekening houden met de behoeften van gevestigde marktdeelnemers als met die van nieuwkomers.

Het probleem met de implementatie van het gelijkheidsbeginsel in de marktsector is dat er vaak weerstand is vanuit de marktondernemers zelf. Veel marktkooplieden zijn van mening dat ancieniteit, ofwel het hebben van een langdurige betrokkenheid bij de markt, hen zekerheid en stabiliteit biedt. Ondernemers zijn vaak terughoudend om te investeren in hun bedrijf als ze niet zeker zijn van een vaste standplaats op de markt.

Standplaats.nl erkent deze zorgen en streeft ernaar een oplossing te bieden die zowel het gelijkheidsbeginsel als de belangen van de marktondernemers respecteert. Door een geautomatiseerd systeem te ontwikkelen dat rekening houdt met zowel het gelijkheidsbeginsel als ancieniteit, kunnen marktbeheerders en gemeenten een eerlijker en transparanter proces voor het toewijzen van standplaatsen bieden. Hierdoor kunnen ondernemers met vertrouwen investeren in hun bedrijf, wetende dat ze op een eerlijke manier worden behandeld.

Met een platform als Standplaats.nl kunnen marktbeheerders en gemeenten flexibeler inspelen op de behoeften van ondernemers en consumenten, terwijl ze tegelijkertijd voldoen aan de EU-wetgeving omtrent het gelijkheidsbeginsel. Door samen te werken en een evenwicht te vinden tussen deze twee aspecten, kunnen markten zich aanpassen aan de toekomst en blijven floreren als belangrijke economische en sociale ontmoetingsplaatsen.

Wilt u hierover verder in gesprek? Neem dan contact met ons op.

Of wilt u direct aan de slag als ondernemer met Standplaats.nl? Begin direct!

Bronnen

[1] Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT

[2] Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT

[3] Europese Commissie – Persbericht: Commissie verzoekt Nederland regels voor ambulante handel in overeenstemming te brengen met EU-recht – http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1106_nl.htm